Sprawozdanie z działalności WDN

 

WDN – to celowe przemyślane uczenie się rady pedagogicznej. To droga do wspólnego rozwiązywania problemów danej szkoły, a jednocześnie bardzo ważny kierunek obecnej reformy oświaty. Jest procesem zespołowego uczenia się. Przedsięwzięciem ukierunkowanym na zdobywanie wiedzy, umiejętności, zmianę postaw rozwiązywania problemów pedagogicznych i dydaktycznych.

We wrześniu 2007r. podczas posiedzenia rady w mojej szkole powierzono mi pełnienie funkcji lidera WDN. Na początku roku szkolnego zgodnie z sugestiami dyrektora szkoły dotyczącymi aktualnych potrzeb  szkoły opracowałam propozycje kursów i warsztatów dla nauczycieli oraz plan doskonalenia zawodowego nauczycieli – roczny i wieloletni na lata 2007/2010. Tym samym uzyskałam obraz doskonalenia na rok bieżący i orientacyjny na kolejne lata.  Na początku roku szkolnego 2007/2008 przygotowałam i przeprowadziłam ankietę dotyczącą rozpoznania potrzeb szkoleniowych wśród nauczycieli. Tematyka, która zdobyła największą ilość głosów została ujęta w rocznym planie WDN.

Przed nami było wiele zadań związanych z wypracowaniem dokumentacji szkoły: statutu, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Kilkuosobowe zespoły miały za zadanie przygotować projekt konkretnego dokumentu , który następnie był przedstawiany gronu pedagogicznemu. Po konsultacjach z gronem pedagogicznym zespół wprowadzał zmiany i poprawki do ponownego rozpatrzenia i zatwierdzenia na jednej  z  kolejnych rad pedagogicznych.

Wynikiem spotkań Rad Pedagogicznych zostały wypracowane następujące dokumenty:

1.      Program Szkoły

2.      Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie

3.      Program wychowawczy

4.      Roczny program rozwoju

5.      Wewnątrzszkolny system oceniania

6.      Szkolny program profilaktyki Szkoły

7.      Szkolny zestaw programów

8.      Regulamin Rady Rodziców

9.      Plan rozwoju Szkoły

10.  Zasady funkcjonowania i pracy

·         Zespołu nauczania zintegrowanego

·         Zespołu wychowania przedszkolnego

·         Zespołu przedmiotów humanistycznych

·         Zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

 

W pierwszym roku nauczyciele podjęli pracę nad rozwiązywaniem problemów natury wychowawczej. W toku pracy nauczycieli pogłębili autorefleksję, dokonali oceny własnych kwalifikacji.  Powstał materiał o kompetencjach, oczekiwaniach i planach poszczególnych osób w zakresie doskonalenia zawodowego. Pani dyrektor przeprowadziła szkolenie na temat „Awansu zawodowego nauczycieli” . Dzięki identyfikacji potrzeb nauczycieli można było ustalić priorytety określić te potrzeby które mogą być realizowane przy użyciu własnego potencjału  szkoły, które wymagają skorzystania z zewnętrznych ofert. Moim zadaniem była systematyczna  aktualizacja ofert na tablicy informacyjnej WDN. Nauczyciele byli na bieżąco informowani o kolejnych ofertach i aktywnie brali udział w kursach i warsztatach organizowanych przez różne instytucje podnosząc w ten sposób swoje kwalifikacje wpływające  na podnoszenie jakości pracy szkoły. Powołane zespoły zadaniowe  przeprowadzały  analizy diagnoz, analizy testów, dokonywały ewaluacji WSO, programów nauczania, które służą procesowi zmian w kierunku coraz wyższej jakości pracy we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły. Bardzo ważnym zadaniem dla nauczycieli jest wykorzystanie wyników, mierzenie jakości pracy szkoły, opracowywanie planów naprawczych .

            Drugi rok działalności rozpoczęliśmy szkoleniem na temat procedur awansu zawodowego nauczycieli. Szkolenie Rady Pedagogicznej przeprowadziła pani dyrektor. Odbywały się również zajęcia w małych grupach gdzie nauczyciele rozwijali umiejętności związane z konstruowaniem planu rozwojowego oraz wymieniali swoje doświadczenia, spostrzeżenia związane z awansem zawodowym. Ten temat był kontynuowany w następnych latach i jest nadal aktualny. Ze względu na powstanie pracowni komputerowej w naszej szkole oraz w celu podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komputerowej wielu nauczycieli wzięło udział w szkoleniach zewnętrznych dotyczących podstaw obsługi komputera,  wykorzystaniu Internetu, zastosowanie programu Power Point  w tworzeniu prezentacji multimedialnych. Nauczyciele informatyki przeprowadzili szkolenia rady pedagogicznej na tematy:

·         Komputerowe pisanie świadectw

·         Przygotowanie prezentacji multimedialnej

·          Organizacja stanowiska pracy nauczyciela przy komputerze. Zasady korzystania z komputera  i przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem sprzętu  multimedialnego.

Strony: 1 2 Następna »